Oproep tot Protest na aanval op Koerdische vereniging in Charleroi – Appel à manifestation après attaque sur l’association kurde à Charleroi.

1455

Aanval op Koerdische vereniging Charleroi

In de nacht van dinsdag op woensdag 14 december werd de Koerdische vereniging van Charleroi aangevallen. Een ruit werd ingeslagen en een brandbom werd naar binnen gegooid. Deze vereniging behoort toe tot de Belgisch-Koerdische NavBel. Ongetwijfeld werd deze aanslag uitgevoerd door Turkse fascisten en racisten. We veroordelen deze daad van agressie en roepen de Belgische justitie en overheid op deze zaak serieus te nemen. Zulke daden leggen een bom onder een vredig samenleven.

Dit is niet de eerste fascistische en racistische aanval op de koerden in België. In 2013 werd de Koerdische vereniging in Genk ook op een gelijkaardige manier aangevallen. En zeer recent nog, op 17 november 2016, werd getracht brand te stichten in het Koerdisch Instituut van Brussel. Een grote groep kwam aangereden in een 20 tal wagens en scandeerde anti-Koerdische slogans. Maar er is meer. Vooral het laatste jaar is er een gevoelige stijging van gewelddadigheden en intimidaties. Ook onze grote tentactie in maart, voor de Europese instellingen in Brussel, werd aangevallen en de tent in brand gestoken. Bij verschillende straatprotesten werden Koerdische burgers na afloop gevolgd en in ware bandietenstijl overvallen en in elkaar geslagen. Fascistische Turken probeerden meermaals onze activiteiten in culturele centra en universiteiten te saboteren door de besturen ervan te bedreigen. Soms haalden ze hun slag thuis en werden onze activiteiten verboden, en soms konden we doordoen. In België anno 2016 hebben we voor onze conferenties op universiteiten politiebescherming moeten vragen… Dit is een smet op het blazoen van België, haar justitie en overheid die niet kordaat hier tegen optreden. Maar dit is ook een schande voor de Turkse gemeenschap in België en de Turkstalige politici omdat zij zulke daden niet afkeuren. Integendeel.

Voor ons is het duidelijk vanwaar deze aanvallen komen. Dit zijn geen losstaande feiten maar een campagne die vanuit Turkije georkestreerd wordt. De lange arm van Ankara reikt heel ver, en in België staan racistische en fascistische Turkse organisaties en hun stoottroepen klaar om geweld te gebruiken. Om aan de macht te kunnen blijven en hun antidemocratische plannen uit te voeren, hebben de AKP en Erdogan, Turkije in een oorlog gestort en het chauvinisme opgestookt. De Turkse samenleving is verdeeld en anti-Koerdische sentimenten zijn wijdverbreid. Dat heeft gevolgen tot bij de gemeenschappen in de diaspora.

Turkije gaat zo ver dat het zelfs de HDP, de partij die de brug maakte tussen Koerden en Turken, en de stem werd van het streven naar geweldloosheid en een politieke onderhandelde oplossing, criminaliseert en op een totaal onrechtmatige manier uit de democratische politiek probeert te duwen. De mogelijkheden voor de Koerden en de democratische krachten om zich te kunnen uiten worden geblokkeerd. Dat leidt tot spanning en geweld.

We blijven geloven in een gelijke en gedeelde toekomst voor Koerden, Turken en alle andere etnische en religieuze gemeenschappen in Turkije, Koerdistan en het Midden-Oosten. We blijven ook geloven in de kracht van de massa’s die samen moeten opstaan en voor een politieke verandering moeten zorgen. We gaan volharden in deze ingeslagen weg, en zullen blijven opkomen voor de HDP.

We zullen daarom ook op zondag protesteren in Charleroi tegen deze brandstichting om te eisen dat de Belgische justitie en politiek hun ogen openen en zien welke haatcampagne in België gevoerd wordt. We pleiten ook voor het stopzetten van de oorlog en het terug opstarten van een politiek vredesproces. We vragen aan alle Belgische democratische, vredelievende, socialistische en revolutionaire organisaties en de vakbonden om solidair te zijn en onze eisen kracht bij te zetten.

Afspraak: zondag 18 december, 13h, Rue du Pont Neuf, Charleroi

Attaque sur l’association kurde à Charleroi

Pendant la nuit du mardi au mercredi, le 14 Décembre 2016, l’Association kurde de Charleroi a été attaqué. Une fenêtre a été brisé et une bombe incendiaire a été jeté à l’intérieur. Cette association fait partie de l’organisation belgo-kurde NavBel. Indubitablement, cette attaque a été menés par les fascistes et racistes turcs. Nous condamnons cet acte d’agression et appelons le gouvernement et la justice belge à prendre cette agression au sérieux. Le but affiché de cette action est de saboter une coexistence pacifique.

Ce ne sont pas les premières attaques fascistes et racistes faites contre les Kurdes de Belgique. En 2013, l’association kurde de Genk a été attaqué d’une manière similaire. Et plus récemment, le 17 Novembre 2016, une tentative a été faite pour mettre le feu à l’Institut kurde de Bruxelles. Un grand groupe était arrivé sur place dans une vingtaine de voitures et scandait des slogans anti-kurdes. Mais il y a plus. Surtout ces dernières années, il y a eu une augmentation significative de la violence et des intimidations vis-à-vis de la population Kurde de Belgique. Notre action d’occupation avec une tente au mois de Mars, devant les institutions européennes à Bruxelles, a été attaqué et la tente brûlée. Sur plusieurs manifestations des civils kurdes ont été suivis par la suite et battu en vrai style des bandits. Des Turcs fascistes ont tentés à plusieurs reprises de saboter nos activités dans les centres culturels et les universités en menaçant leurs organisateurs. Parfois, ils ont réussi et nos activités ont été interdites, et parfois nous avons pu continuer.

En Belgique, anno 2016, nous avons dû demander pour nos conférences dans les universités, la protection de la police … Ceci est une tache sur le blason de la Belgique, sur son système judiciaire et sur celui du gouvernement qui n’agissent pas d’une manière décisive. Mais cela est aussi une honte pour la communauté turque de Belgique et aux politiciens turcophone parce qu’ils ne condamnent pas ces actes. Bien au contraire.

Pour nous, il est clair la provenance de ces attaques. Ce ne sont pas des faits isolés, mais une campagne orchestrée de la Turquie. Les tentacules d’Ankara s’étendent très loin, en Belgique ce sont des organisations racistes et fascistes turcs et leurs sbires, qui sont prêts à utiliser la violence. Afin de rester au pouvoir et mettre en œuvre leurs plans anti-démocratiques, l’AKP et Erdogan ont plongés la Turquie dans la guerre et incités le chauvinisme. La société turque est divisée et les sentiments anti-kurdes sont très répandus. Cela a des conséquences pour les communautés de la diaspora.

La Turquie va si loin qu’elle criminalise et essaie d’une manière totalement illegale de pousser même le HDP, le parti qui a créé un pont entre les Kurdes et les Turcs, était la voix de la poursuite d’une solution politique négociée et non-violente, en-dehors de la politique démocratique. Les possibilités pour les Kurdes et les forces démocratiques pour être en mesure d’exprimer eux-mêmes sont bloquées. Cela conduit à des tensions et à de la violence.

Nous continuons de croire en un avenir égal et partagé pour les Kurdes, les Turcs et d’autres communautés ethniques et religieuses en Turquie, au Kurdistan et au Moyen-Orient. Nous continuons également de croire en la puissance des masses de se lever et d’assurer le changement politique. Nous allons persister dans cette voie et nous continuerons à défendre le HDP.

Nous allons donc protester ce dimanche 18 Décembre 2016 à Charleroi contre cet incendie criminel, nous exigerons que la justice et la politique belge ouvrent les yeux pour voir la campagne de haine menée en Belgique. Nous appelons également à la cessation de la guerre et de la relance d’un nouveau processus politique pour le paix. Nous demandons à toutes les organisations, pacifiques démocratiques, belges, socialistes, révolutionnaires et les syndicats d’être solidaire et de renforcer nos rangs pour faire entendre nos exigences.

Rendez-vous: Dimanche, 18 Décembre 13h, rue du Pont Neuf, Charleroi

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /customers/9/e/4/navbel.be/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /customers/9/e/4/navbel.be/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853